Print

Kenya

Policy / institutional

Infrastructure

Human resource capacity

Provision / support

Information / knowledge

Unclassified

Seed

 

 

KE-6 (3)

KE-17 (1)

KE-18 (1)

KE-19 (1)

KE-6 (2)

KE-7 (1, 2)

KE-11 (1)

KE-6 (1)

 

Fertilizer

 

 

 

KE-11 (1)

 

 

Irrigation / water management

KE-1 (R3, R4,R7)

KE-12 (3)

KE-16

KE-1 (R1, R2)

KE-4 (1)

KE-5 (1, 2, 3)

KE-12 (1)

KE-1 (R3, R5, R6)

KE-12 (3)

 

 

 

On-farm technology dissemination

KE-2 (2, 3)

KE-13 (2)

 

 

KE-5 (5)

KE-6 (4)

KE-7 (3, 4)

KE-8 (3)

KE-10 (3)

KE-12 (3)

KE-13 (2)

 

KE-13 (3)

 

Mechanization

 

 

 

KE-12 (2)

 

 

Quality improvement

 

KE-12 (1)

KE-6 (5)

 

 

 

Access to market

 

KE-5 (3)

KE-6 (5)

 

 

KE-11 (4)

Access to credit

 

 

 

KE-5 (6)

KE-11 (2)

 

 

Overall policy tools

KE-2 (1)

 

 

 

KE-11 (5)

 

Unclassified

KE-15

 

KE-2 (4)

KE-11 (3)

KE-11 (1)